دپارتمان ریاضی پردازش

Image

تجربه موفق برگزاري کلاس پردازش رياضي براي برگزيدگان پايه نهم که سعي در افزايش خلاقيت دانش آموزان در حل مسائل و هم چنين برداشتن قدمي فراتر از مسائل کتاب بود، معاونت محترم مجتمع را بر آن داشت تا اين کلاسها با محوريت تست زني و افزايش بار علمي دانش آموزان ممتاز پايه هاي دهم و يازدهم نيز تعميم يابد. اين کلاسها به همت استاد ارزشمند آقاي شياني برگزار مي شود که عملکرد تاثيرگذار ايشان سبب پيشرفت چشمگير دانش آموزان در درس رياضي و هندسه شده است. همچنين، با افزايش زنگ هاي رياضي تا 6 زنگ در هفته در متوسطه اول و استفاده از تجارب دبيران محترم آقايان شاهوردي و اسدي و نيز تفکيک مباحث درسي به زير شاخه هاي حساب و هندسه کوشش مي شود تا تکرار و تمرين در اين درس پايه به طور موثر افزايش يايد و توفيقات بيشتر در آزمونهاي خارج از مدرسه حاصل شود. بکارگيري امکانات کلاس هوشمند، کلاس حل تمرين و به اشتراک گذاري ويدئو هاي حل نمونه سوال در قالب طرح دبير صالح در منزل از جمله فعاليت هاي شاخص دبيران رياضي در متوسطه اول به شمار مي رود.