آدرس:

دبیرستان دوره دوم صالح:

تهران - خیابان شهید کلاهدوز (دولت) - خیابان وارسته - خیابان بهرنگ - شماره 34

دبیرستان دوره اول صالح :

تهران - خیابان شهید کلاهدوز( دولت) - خیابان وارسته - خیابان مشیری - شماره 11

 

تلفن:

دبیرستان دوره دوم

22592326 -22583939

دبیرستان دوره اول

 22559287-22546256

ایمیل:

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
موسسه فرهنگی صالح دبیرستان متوسطه دوم